--Skamo--Wall Living Structural Plaster

 

SkamoWall Living Structural Plaster er en grovkormet puds. Såfremt man ønsker at male efter SkamoWall Living Structural Plaster er påført, skal der anvendes en diffusionsåben maling.

Sådan gør du

 • For at sikre en glat overflade er det er vigtigt at SkamoWall Living Board, værktøj, blandespand og vand er fri for støv og fremmedlegemer af enhver art.

 • Fjern støv fra overfladen af SkamoWall Living Board.

 • Påfør SkamoWall Living Primer på de overflader af SkamoWall Living Board, hvor der skal påføres SkamoWall Living Structural Plaster.

 • SkamoWall Living Structural Plaster blandes i forholdet 4,7-4,9L rent vand per 18kg sæk:
  • 3L vand hældes i en blandingsspand.
  • Under kraftig omrøring tilsættes hele SkamoWall Living Structural Plaster-sækkens indhold (18kg).
  • De resterende 1,7-1,9L vand tilsættes blandingen indtil den ønskede konsistens opnås.
  • Blandingen mixes kraftigt i 3-5 minutter.
  • Lad blandingen hvile i 5-10 minutter og mix igen.
  • Efter mixning kan SkamoWall Living Structural Plaster anvendes i 3-4 timer. Der kan tilsættes ekstra vand, hvis det er nødvendigt.

 • SkamoWall Living Structural Plaster påføres SkamoWall Living Board med tandspartel for at opnå en jævn lagtykkelse (2-8mm). Derefter afrettes og filtses pudsen.

 • Senest dagen (ved 20°C) efter er SkamoWall Living Structural Plaster hærdet, og der kan eventuelt males med en diffusionsåben maling.

 

Sækkens indhold

18kg

Sækkens størrelse

550 × 270 × 100mm

Rækkeevne

8m2

Opbevaring

Opbevares køligt og beskyttet mod frost.

Indeholder

 • Portland cement
 • Calciumhydroxid

Sikkerhed

 • Forårsager alvorlig øjenskade.

 • Kan forårsage allergisk hudreaktion.

 • Forårsager hudirritation.

 • Kan forårsage irritation af luftvejene.

 • Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

 • Opbevares utilgængeligt for børn.

 • Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

 • Ved kontakt med øjnene:
  • Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
  • Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
  • Fortsæt skylning.
  • Ring omgående til Giftlinjen/læge.

 • Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Indeholder et reduktionsmiddel, som reducerer opløseligt chrom VI. Reduktionsmidlet er aktivt ved tør opbevaring i 12 måneder efter angivet emballeringsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold fx byggepladser vil chromatneutraliseringen aftage. Afbrudt emballage lukkes tæt efter brug og bør anvendes snarest derefter.

Ønsker du mere info?