--Skamo--Wall Living Smooth Plaster

 

SkamoWall Living Smooth Plaster er en finkornet puds. Såfremt man ønsker at male efter SkamoWall Living Smooth Plaster er påført, skal der anvendes en diffusionsåben maling.

Sådan gør du

 • For at sikre en glat overflade er det er vigtigt at SkamoWall Living Board, værktøj, blandespand og vand er fri for støv og fremmedlegemer af enhver art.

 • Fjern støv fra overfladen af SkamoWall Living Board.

 • Påfør SkamoWall Living Primer på de overflader af SkamoWall Living Board, hvor der skal påføres SkamoWall Living Smooth Plaster.

 • SkamoWall Living Smooth Plaster blandes i forholdet 5,5-6,5L rent vand per 15kg sæk:
  • 4L vand hældes i blandingsspanden.
  • Under kraftig omrøring tilsættes hele SkamoWall Living Smooth Plaster-sækkens indhold (15kg).
  • De resterende 1,5-2,5L vand tilsættes blandingen indtil den ønskede konsistens opnås.
  • Blandingen mixes kraftigt minimum 5 minutter.
  • Lad blandingen hvile i 10-15 minutter og mix igen til blandingen er helt lind og fri for bobler.
  • Efter mixning kan SkamoWall Living Smooth Plaster anvendes i 30-60 minutter.

 • SkamoWall Living Smooth Plaster påføres SkamoWall Living Board med tandspartel for at opnå en jævn lagtykkelse (1,5-3mm). Derefter afrettes og filtses SkamoWall Living Smooth Plaster.

 • Senest dagen (ved 20°C) efter er SkamoWall Living Smooth Plaster hærdet, og der kan eventuelt males med en diffusionsåben maling.

 

Sækkens indhold

15kg

Sækkens størrelse

400 × 250 × 120mm

Rækkeevne

7,5m2

Opbevaring

Opbevares køligt og beskyttet mod frost.

Indeholder

 • Portland cement
 • Calciumhydroxid

Sikkerhed

 • Forårsager alvorlig øjenskade.

 • Forårsager hudirritation.

 • Kan forårsage irritation af luftvejene.

 • Kan forårsage allergisk hudreaktion.

 • Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

 • Opbevares utilgængeligt for børn.

 • Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

 • Ved kontakt med øjnene:
  • Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
  • Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
  • Fortsæt skylning.
  • Ring omgående til Giftlinjen/læge.

 • Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Indeholder et reduktionsmiddel, som reducerer opløseligt chrom VI. Reduktionsmidlet er aktivt ved tør opbevaring i 12 måneder efter angivet emballeringsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold, f.eks byggepladser, vil chromatneutraliseringen aftage. Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug, og bør anvendes snarest derefter.

Ønsker du mere info?