--Skamo--Wall Basic Structural Plaster

 

SkamoWall Basic Structural Plaster er en grovkornet puds. Såfremt man ønsker at male efter SkamoWall Basic Structural Plaster er påført, skal der anvendes en diffusionsåben maling.

Sådan gør du

 • For at sikre en glat overflade er det er vigtigt at SkamoWall Basic Board, værktøj, blandespand og vand er fri for støv og fremmedlegemer af enhver art.

 • Fjern støv fra overfladen af SkamoWall Basic Board.

 • Påfør SkamoWall Basic Primer på de overflader af SkamoWall Basic Board, hvor der skal påføres SkamoWall Basic Structural Plaster.

 • SkamoWall Basic Structural Plaster blandes i forholdet 4,7-4,9L rent vand per 18kg sæk:
  • 3L vand hældes i en blandingsspand.
  • Under kraftig omrøring tilsættes hele SkamoWall Basic Structural Plaster-sækkens indhold (18kg).
  • De resterende 1,7-1,9L vand tilsættes blandingen indtil den ønskede konsistens opnås.
  • Blandingen mixes kraftigt i minimum 5 minutter.
  • Efter mixning kan SkamoWall Basic Structural Plaster anvendes i 30-60 minutter.

 • SkamoWall Basic Structural Plaster påføres SkamoWall Basic Board med tandspartel for at opnå en jævn lagtykkelse (2-8 mm). Derefter afrettes og filtses pudsen.

 • Senest dagen (ved 20°C) efter er SkamoWall Basic Structural Plaster hærdet, og der kan eventuelt males.

 • Maling af vægge med fugproblemer:
  Grunding med DYRUP Silikat Primer V fortyndet 1:1 med vand.
  Behandling 2 × DYRUP Inde Silikatmaling – Fortynd evt. første lag med max. 10 % DYRUP Silikat Primer V eller vand.

  Maling af vægge uden fugproblemer:
  Grunding med DYRUP ProGold Microdispers, fortyndes med vand efter behov.
  Behandling 2 × DYRUP Robust Væg Akryl Vægmaling 05, DYRUP Robust Væg Akryl Vægmaling 07 eller DYRUP Robust Væg Akryl Vægmaling 10.

 

Sækkens indhold

18kg
Kornstørrelse: 1-2mm

Sækkens størrelse

550 × 270 × 100mm

Rækkeevne

8m2

Opbevaring

Opbevares køligt og beskyttet mod frost.

Indeholder

 • Portland cement
 • Calciumhydroxid

Sikkerhed

 • Forårsager alvorlig øjenskade.

 • Kan forårsage allergisk hudreaktion.

 • Forårsager hudirritation.

 • Kan forårsage irritation af luftvejene.

 • Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

 • Opbevares utilgængeligt for børn.

 • Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

 • Ved kontakt med øjnene:
  • Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
  • Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
  • Fortsæt skylning.
  • Ring omgående til Giftlinjen/læge.

 • Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Indeholder et reduktionsmiddel, som reducerer opløseligt chrom VI. Reduktionsmidlet er aktivt ved tør opbevaring i 12 måneder efter angivet emballeringsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold fx byggepladser vil chromatneutraliseringen aftage. Afbrudt emballage lukkes tæt efter brug og bør anvendes snarest derefter.

Ønsker du mere info?