--Skamol-- Structural Plaster

 

Skamol Structural Plaster er en grovkornet puds. Såfremt man ønsker at male efter Skamol Structural Plaster er påført, skal der anvendes en diffusionsåben maling.

Sådan gør du

 • For at sikre en glat overflade er det er vigtigt at SkamoWall Basic Board, værktøj, blandespand og vand er fri for støv og fremmedlegemer af enhver art.

 • Fjern støv fra overfladen af SkamoWall Board.

 • Påfør Skamol Primer på de overflader af SkamoWall Board, hvor der skal påføres Skamol Structural Plaster.

 • Skamol Structural Plaster blandes i forholdet 3,6-4,1L rent vand per 20kg sæk:
  • 2,5L vand hældes i en blandingsspand.
  • Under kraftig omrøring tilsættes hele Skamol Structural Plaster-sækkens indhold (20kg).
  • De resterende 1,1-1,6L vand tilsættes blandingen indtil den ønskede konsistens opnås.
  • Blandingen mixes kraftigt i minimum 5 minutter.
  • Efter mixning kan Skamol Structural Plaster anvendes i 30-60 minutter.

 • Skamol Structural Plaster påføres SkamoWall Board med tandspartel for at opnå en jævn lagtykkelse (2-8 mm). Derefter afrettes og filtses pudsen.

 • Senest dagen (ved 20°C) efter er Skamol Structural Plaster hærdet, og der kan eventuelt males:
  Grunding med DYRUP Silikat Primer V fortyndet 1:1 med vand.
  Behandling 2 × DYRUP Inde Silikatmaling – Fortynd evt. første lag med max. 10 % DYRUP Silikat Primer V eller vand.

Sækkens indhold

20kg
Kornstørrelse: 1-2mm

Sækkens størrelse

400 × 250 × 120mm

Rækkeevne

7.5m2 (2mm)

Opbevaring

Opbevares køligt og beskyttet mod frost.

Indeholder

 • Portland cement
 • Calciumhydroxid

Sikkerhed

 • Forårsager alvorlig øjenskade.

 • Kan forårsage allergisk hudreaktion.

 • Forårsager hudirritation.

 • Kan forårsage irritation af luftvejene.

 • Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

 • Opbevares utilgængeligt for børn.

 • Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

 • Ved kontakt med øjnene:
  • Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
  • Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
  • Fortsæt skylning.
  • Ring omgående til Giftlinjen/læge.

 • Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Indeholder et reduktionsmiddel, som reducerer opløseligt chrom VI. Reduktionsmidlet er aktivt ved tør opbevaring i 12 måneder efter angivet emballeringsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold fx byggepladser vil chromatneutraliseringen aftage. Afbrudt emballage lukkes tæt efter brug og bør anvendes snarest derefter.

Ønsker du mere info?