--Skamol-- Adhesive

 

Skamol Adhesive er en klæber, der bruges til montering af SkamoWall Board.

Skamol Adhesive kan også bruges til at rette vægge op før montering af SkamoWall Board.

Sådan gør du

 • Det er vigtigt at rengøre væggen for tapet, maling, støv, snavs osv. inden montering af SkamoWall Basic.

 • Fjern støv fra overfladen af SkamoWall Board.

 • Skamol Adhesive blandes i forholdet 4,8-5,4L rent vand per 20kg sæk:
  • 3,5L vand hældes i en blandingsspand.
  • Under kraftig omrøring tilsættes hele Skamol Adhesive sækkens indhold (20kg).
  • De resterende 1,3-1,9L vand tilsættes blandingen indtil den ønskede konsistens opnås.
  • Blandingen mixes kraftigt i 2-3 minutter.
  • Efter mixning kan Skamol Adhesive anvendes i 1-1,5 timer. Der kan tilsættes ekstra vand, hvis det er nødvendigt.

 • Skamol Adhesive påføres væggen i et lag på maksimum 15mm med en 8-10mm tandspartel for at opnå en jævn tykkelse.

 • SkamoWall Board placeres 5-10mm fra den endelige placering. Pladen skubbes på plads, så Skamol Adhesive toppene fra tandspartlen jævnes. Det er vigtigt at pladerne bliver fuldlimet.

 • Samlingerne mellem SkamoWall Boards påføres Skamol Adhesive. Samlingerne skal maksimum være 1-2mm.

 

Sækkens indhold

20kg

Sækkens størrelse

400 × 250 × 120mm

Rækkeevne

5m2

Opbevaring

Opbevares køligt og beskyttet mod frost.

Indeholder

 • Portland cement
 • Calciumhydroxid

Sikkerhed

 • Forårsager alvorlig øjenskade.

 • Forårsager hudirritation.

 • Kan forårsage irritation af luftvejene.

 • Kan forårsage allergisk hudreaktion.

 • Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

 • Opbevares utilgængeligt for børn.

 • Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

 • Ved kontakt med øjnene:
  • Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
  • Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
  • Fortsæt skylning.
  • Ring omgående til en Giftlinjen/læge.

 • Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Indeholder et reduktionsmiddel, som reducerer opløseligt chrom VI. Reduktionsmidlet er aktivt ved tør opbevaring i 12 måneder efter angivet emballeringsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold, f.eks byggepladser, vil chromatneutraliseringen aftage. Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug, og bør anvendes snarest derefter.

Ønsker du mere info?